За нас

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. Той се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици, обучаващи се в институцията.

Състав на обществения съвет към Профилирана гимназия "Яне Сандански" - гр. Сандански

Председател:
Елена Филипова

Членове:
Румен Транджиев
Лилия Стойкова
Ивелина Павлова
Таня Тасева
Александра Костадинова

Резерви:
Мариела Лянпурова
Петя Стоянова

Представител на финансиращия орган:
Павлина Караджова

Заседания на Обществения съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществения съвет