За нас

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му. Той се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици, обучаващи се в институцията.

Състав на обществения съвет към Профилирана гимназия "Яне Сандански" - гр. Сандански

Председател:
Атанас Белички

Членове:
Александра Костадинова
Маргарита Булала
Севделина Джорова
Мария Василева
Антония Златинова

Резерви:

Петя Стоянова

Таня Бърдарова

Ваня Субашева – Баракова

Представител на финансиращия орган:
Павлина Караджова

Заседания на Обществения съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществения съвет