за нас

Ученическият съвет (УС) е организация, създадена от нас – учениците, с основна цел да се грижи за интересите ни. Общите ни усилия и координирани действия ще помогнат на всеки от нас при осъществяване на най-смелите му проекти, не само в обществен, но и в личен план. От друга страна, проблемите, възникващи в един или друг клас на училището, когато са поставени за разискване, биха намерили бързо своето решение с пряката ангажираност на всеки отделен ученик. Тази наша организация има правото и задължението да действа в такова сътрудничество с ръководството на училището, училищното настоятелство, педагогическия съвет и отделните учители, че да съумее да направи и по-приятно, и по-полезно времето, през което сме ученици на ПГ „Яне Сандански“. Всеки от нас, чрез ученическия съвет, ще може да увеличава основанията на българското общество да се нарича гражданско!

ПРАВИЛНИК НА УС ПРИ ПГ "ЯНЕ САНДАНСКИ"

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА

1.1. УС при ПГ „Яне Сандански“, гр. Сандански е организация с идеална цел, независима от училищното ръководство, реализираща ученически инициативи и проекти, гарантираща правата на учениците и отстояваща интересите на училището.

1.2. Задачи:
– разглежда на свои заседания всички предложени от учениците инициативи
– сътрудничи си с ръководството на училището, педагогическия съвет, училищното настоятелство и други организации и институции, съобразно целите и нуждите
– решава проблеми на учениците, възникващи в отделни класове
– създава атмосфера на взаимна толерантност между ученици и учители
– разработва проекти
– развива училищните традиции
– участва в работата на педагогическия съвет

1.3. Направления:
– защита личността и правата на ученика
– планиране и осъществяване на извънкласни дейности както с развлекателен характер, така и от обществено – значим интерес
– дискутиране на училищната проблематика за ангажирането на учениците в ефективни взаимоотношения с учителите, с оглед личния им интерес от обучението

СТРУКТУРА

2.1. Председател на УС
– представлява УС пред училищната, общинската и областната администрации
– свиква заседания на УС и ги ръководи
– упражнява контрол върху изпълнението на решенията на УС
– отчита в края на мандата /м.октомври/ своята дейност
– избира се с квалифицирано мнозинство за срок от 1 година

2.2. Заместтник председател
– представлява УС при отсъствие на Председателя
– координира работата между комисиите и екипите
– съгласува дейността на УС с Директора, училищното ръководство и училищното настоятелство
– предлага се от Председателя, а се избира от УС с обикновено мнозинство за срок от 1 година

2.3. Секретар
– подготвя материалите за заседанията и води протоколите
– информира членовете на УС за предстоящите заседания, подготвя информационни материали за тях и ги предоставя на участниците
– отговаря за бюджета на УС и се отчита пред него
– предлага се от Председателя и се избира от УС за срок от 1 година.

2.4. Представител на класа
– изразява интересите на класа чрез инициативи, мнения, предложение, дейности за реализирането им
– поставя всякакви въпроси за разискване в УС, предварително внесени при секретаря за включване в дневния ред
– приема предложения и препоръки от всички останали представители
– участва в изготвянето на идейния проект на дадена инициатива на класа и чрез съответната комисия работи за нейното реализиране
– информира класа си за решенията на УС
– участва в комисии и работни екипи
– участва с право на глас при взимане на всички решения
– бива избиран от класа си за срок от една година

2.5. Комисията е постоянна тричленна работна група от представители /от различни випуски/ със сходни интереси в дадено направление на дейност. Избира се от УС за срок от 1 година.
– координира дейността на УС
– планира конкретни МЕРОПРИЯТИЯ в своето направление на дейност
– разработва идейните проекти
– предлага ги за разискване в УС
– ръководи тяхното реализиране
Комисията докладва на УС работата си и отчита крайния резултат.

2.6. Екипът е временна /с нерегламентиран брой членове/ работна група от представители с интереси  в различни направления на дейност. Сформира се за периода на изпълнение на една задача, поставена от УС.
– разрешава спешно възникнал вътрешно – училищен проблем
– реализира одобрена от УС инициатива или проект, извън планираните от комисиите
– разработва проект с външно финансиране
Екипът докладва на УС работата си и отчита крайния резултат.

2.7. В УС участват по двама представители от клас.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

3.1. Заседания на УС
– провеждат се веднъж месечно като периодични и при необходимост – като извънредни
– в тях участват представителите, наблюдатели и гости
– наблюдателите и гостите имат право на въпроси, изразяване на становище и предложения, но нямат право на глас
– заседанията са редовни и могат да взимат решения, ако на тях присъстват 1/2 +1 от представителите на класовете
– комисиите се събират най – малко веднъж на две седмици за координиране плановите инициативи на класовете в даденото направления

3.2. Гласуване
– всички предложения и идейни проекти се гласуват на заседания на УС, резултатите се обявяват от Председателя и протоколират от Секретаря
– решенията се взимат с обикновено мнозинство (1/2+1) и имат препоръчителен за учениците характер
– предложения за промяна в правилника, смяна на председател, зам.- председател, секретар или състав на комисия, преди изтичане на мандата, се прави най  – малко от 1/3 от представителите на класовете в писмен вид. Решение за такава промяна се взима с квалифицирано мнозинство (2/3 от представителите) чрез тайно гласуване

3.3. Протоколът съдържа
– номер, дата и място на провеждане
– списък на присъстващите с подпис и дневен ред /приложение/
– резюме на изказванията
– предложения
– резултат от гласуването и решения

3.4. УС не е юридическо лице и се учредява за неопределен срок от време.

3.5. В началото на всяка учебна година УС изготвя годишен  план за дейностите.

3.6. Планът за дейностите може да бъде допълван чрез гласуване през цялата учебна година.

3.7. В края на мандата си, Председателят на УС изготвя отче на годишния план на дейностите

Комисии към Ученическия парламент

Комисиите към Ученическия Парламент при ПГ „Яне Сандански“ са неговото действащо ядро. Членове на комисиите са едни от най-изявените и талантливи ученици. Те се избират от парламента за срок от една година и активно участват в планирането на училищния живот, създаването на предпоставки за личностна изява и организирането на прояви на ученици, съобразно техните интереси. Комисиите са:

Комисия по спорт – тази комисия се занимава с проблемите на спорта, туризма и екологията. Тя организира (или участва в организирането) на екскурзии, излети, състезания, спортни прояви, залесявания на площи.

Комисия по изкуствата – хората от тази комисия притежават изявени таланти в областта на литературата, изобразителното изкуство, музиката и театъра. Те се занимават с подготовката на фестивали, празници, различни изяви – музикални, театрални, литературни и др.

Комисия по проблемите – тази комисия се занимава с организирането на семинари или лекции по превенция на вредни явления (наркомании, Спин, трафик на хора и др.). Взима активно участие при разрешаването на конфликти между ученици или между учители и ученици и има отношение към опазване на училищното имущество – всичко свързано с опазването на мира и спокойствието в училище е нейн приоритет.

Комисия по връзки с обществеността – планира, разработва и осъществява анкетни проучвания, допитвания до ученици. Тя поддържа връзките с медии, различни институции или административни структури.

Представител на класа – представлява интересите на всеки от класа. Представителят на класа е инициативен, пробивен, идеалист по душа, но прагматик в действията си. Той е стабилен и упорит в преследването на цели, а също и човек, на когото може да се разчита. Важно е да притежава интересно и нестандартно мислене, провокативно чувство за хумор, и лекота в общуването с другия пол. Редовен и последователен в заниманията на Ученическия съвет, той достойно представлява класа си. Всеки го харесва и уважава мнението му. Ако всички тези качества не могат да се открият в един единствен човек, класът има право да избере двама представители. Те имат правото да предлагат инициативи, да представляват проекти, да подлагат на разискване проблеми, както и всичко, което касае учениците. Основно право на представителя на класа заедно с останалите в Ученическия съвет е да взима решения в интерес на класа си. От позиция на задълженията му, първото и основно задължение на представителя на класа е да присъства на заседанията, за да може да се възползва от правата си. Представителите са лицето на класа и за да ви полезни, следва да бъдат избирани внимателно!

СЪСТАВ НА УС / мандат 2020/2021

Константин Костов – IX a клас

Таня Димитрова – IX г клас

Елена Христова – Х в клас

Борислава Джамбазова – ХI а клас

Светлина Стоянова – ХI г клас

Ивана Казакова – ХII г клас

Ваня Арнаудова – VIII б клас

Николай Иванов – VIII д клас

Александра Василева – IX б клас

Ния Бояджиева – X a клас

Гергана Сарандова – X г клас

Никола Малчев – XI б клас

Йоана Калоянова – ХII а клас

Антоанета Вичева – ХII д клас

Лили Котева – VIII в клас

Валентина Харизанова – IX в клас

Димитрина Даченска – X б клас

Ивайло Загорчин – X д клас

Теодора Кирилова – ХI в клас

Василена Филчева – ХII б клас

Мариела Иванова – VIII а клас

Тони Ангелова – VIII г клас